Els cicles biològics

El cicle biològic d'un organisme és el conjunt de processos mitjançant els quals un ésser viu passa d'una forma potencialment reproductora a una nova forma també preparada per reproduir-se. Hi ha diferents tipus de cicles biològics però tots ells tenen varies etapes comunes descrites a continuació.

 

1. Al costat de cada descripció indiqueu de quin procés es tracta:

Dos cèl·lules haploides (n) es fusionen donant lloc a un zigot diploide (2n)
 
Una cèl·lula haploide (n) o diploide (2n) dóna lloc a una altra d'igual
 
Una cèl·lula diploide (2n) dóna lloc a cèl·lules haploides (n) aportant variabilitat genètica
 

 

Un criteri de classificació dels diferents tipus de cicles biològics fruit d'estratègies reproductives sexuals és el moment en el qual es dóna la meiosi. En aquest sentit tenim 3 tipus de cicles biològics: haplont, diplont i diplohaplont.


2. Cerqueu informació sobre els cicles biològics a les pàgines següents:


El reino vegetal. Los ciclos biológicos
Proyecto Biosfera

    Meiosi i cicles biològics
blocaltres.blogspot.com

    Cicle Biològic
Viquipèdia

    Ciclos Biológicos
Hipertextos del Área de Biología, UNNE


  • A partir de la informació trobada completeu la taula següent:

Tipus de cicle Forma adulta
n/2n
Forma del zigot
n/2n
La meiosi te lloc...
Exemple d'organismes
HaplontDiplont
Haplodiplont
 

3. Als següents esquemes (Adaptats de les PAAU setembre 2004) es representen, de manera simplificada, els tipus de cicles biològics dels éssers vius. Les lletres encerclades fan referència als diferents processos cel·lulars i als quadrats es representen els elements fruit d'aquests processos.

 

  • Completeu la taula següent indicant el tipus de cicle i les lletres que corresponguin a cada procés cel·lular a cada cicle.


Tipus de cicle
Fecundació
Meiosi
Mitosi
Exemple d'organisme
Cicle 1

Cicle 2

Cicle 3

 

4. Consulteu la següent web a l'apartat de "sexual life cycle" i trobeu tots els termes que us van demanant en els diferents cicles, i ompliu l'esquema següent. Al costat de cada cicle indiqueu el nom del mateix.

Chromosomes, the Cell Cycle, and Cell Division
Life, The Science of Biology

 

 

5. Consulteu la següent web i poseu a prova tot el que heu après responent les preguntes d'autoavaluació que hi surten:

Ciclos Biológicos

 

6. Consulteu la següent web:

Interactive Diagram
Thomson Learning, Inc.


  • Observeu l'esquema bàsic i digueu de quin tipus de cicle biològic es tracta. Justifiqueu la vostra decisió.

  • Feu una ullada al cicle dels briòfits o molses i amb l'explicació que us aporta feu un dibuix esquemàtic on surtin els següents conceptes:

gàmetes - fecundació - gametòfit - esporòfit - fase haploide - fase diploide - mitosi - meiosi - (n) - (2n)


  • Feu el mateix amb l'esquema dels cicle dels pteridòfits o falgueres.

 

 

7. A la revista Eureka hi ha un article parlant de la malària causada pel paràsit Plasmodium falciparum. Aquest esporozou té un cicle biològic haplont.

Malària - Una malaltia tropical i subtropical
Revista Eureka

  • Llegiu l'article i amb l'ajuda de les següents animacions contesteu les qüestions que teniu a continuació:

Malaria Lifecycle Animation
Darby/John-Michael Mass


   • A partir de la informació de l'article feu un esquema del cicle biològic de Plasmodium, en ell han de sortir com a mínim els següents conceptes:

gàmetes - fecundació - fase haploide - fase diploide - mitosi - meiosi

  • Completeu la taula següent (adaptat de les PAAU juny 2009) indicant en cada cas si es tracta d'una cèl·lula haploide o diploide.

Cèl·lula Haploide Diploide
Merozoït

Gametòcit

Gàmeta

Zigot

Esporocist

 

Comproveu el que has après i proveu de resoldre aquests exercicis de les PAAU:

PAAU LOGSE, BIOLOGIA
Setembre 2000

      PAAU LOGSE, BIOLOGIA
Juny 2004

      PAAU LOGSE, BIOLOGIA
Setembre 2005

      PAAU LOGSE, BIOLOGIA
Juny 2006

 

 

CDEC. Projecte Biologia en Context. Coordinació: Silvia Lope i Lucia Cortinas. Edició: Roger Pruñonosa