Projecte descoberta 3-6

Aquest projecte es va iniciar el curs 92/93 per donar resposta a la necessitat de prendre contacte amb les ciències, d'una manera innovadora, ja des de l'entrada dels infants a l'escola.
El projecte es composa, fonamentalment, d'un paquet curricular que parteix de l'àrea de "Descoberta de l'entorn" i globalitza amb les àrees de "Descoberta d'un mateix" i "Intercomunicació i llenguatges".

 

cienci1

cienci3

 

El material del projecte proporciona tot un seguit d'activitats i d'experiències per al nen/a, esdevenint una font inexhaurible de descobertes, alhora que desvetlla la seva curiositat, la seva imaginació i el seu esperit crític, avançant en els coneixements físics i lògics.

Objectius

 • Desenvolupar capacitats (cognitives, motrius, d'equilibri personal, de relació i d'inserció social) tenint en compte els coneixements previs i el nivell de desenvolupament de cadascú.
 • Estimular l'activitat, tant física com mental, desvetllant al mateix temps la curiositat, la imaginació i l'esperit crític afavorint la consecució de la pròpia autonomia.
 • Adquirir procediments que facilitin l'obtenció d'informació, el seu processament i la seva interiorització.
 • Habituar-se a treballar experimentalment, de manera que s'afavoreixi l'activitat dels infants com a investigadors (observant, descrivint, anticipant, comprovant, etc.).
 • Utilitzar la imaginació per tal de descobrir i indagar els fenòmens físics i naturals que es desenvolupen al seu voltant.
 • Habituar-se a pensar i crear per compte propi, relacionant alguns fenòmens de la ciència i donant explicacions científiques o simbòliques.
 • Interessar-se en conèixer i intercanviar vivències i opinions amb els companys.
 • Adonar-se del propi progrés.
 • Extreure algunes conclusions com a resultat de les experiències.
 • Aplicar a noves situacions els conceptes i estratègies apreses anteriorment.

Materials

Materials curriculars

cienci4

Un dossier amb la proposta de desplegament curricular, propostes metodològiques i blocs d'activitats que prenen com a eix vertebrador el material de l'armari. També conté uns annexos amb un material de consulta i d'informació referida als animals de l'entorn proper, dos exemples unitats de programació i un llistat del material de l'armari.

Les activitats no estan classificades per edats, cada mestre/a, a partir del coneixement del grup i les seves característiques, seleccionarà les més idònies i dissenyarà el seu tercer nivell de concreció.

 

Materials de suport
 • Armari amb materials versàtils destinats a l'observació, manipulació i experimentació.L'armari és un espai de joc i experimentació científica amb moltes possibilitats d'afavorir l'entusiasme intel·lectual de l'infant.
 • Materials que són objectes de la vida quotidiana, que poden anar destinats tant al desenvolupament d'una activitat concreta amb un únic material com servir per fer activitats interaccionant diferents materials:
  • Boles i bales de suro, porexpan, vidre i escuma de mides diferents.
  • Rampes i suports.
  • Taps de suro de diferents mides.
  • Tubs de plàstic transparents i opacs i de diferents amplades i llargades.
  • Pinces d'estendre roba de plàstic i de fusta i de mides diferents.
  • Botons de diferents colors i mides.
  • Cordons i cordills de roba i d'espart.
  • Rul·los de plàstic de diferents amplades.
  • Safates i recipients contenidors.

Tots aquests materials estan col·locats en contenidors de plàstic resistent. També hi ha dos contenidors buits per tal d'acollir algunes aportacions dels infants com podrien ser pedres petxines, etc.

 • Materials dirigits a facilitar l'estudi de l'entorn natural
  • Per treballar amb l'aigua: Gerres de diferents mides i formes, palles, ampolles amb diferents forats distribuïdors, mides i formes, pots de plàstic de diferents mides, embuts, colorants, etc.
  • Per a la recollida, transport i observació directa dels animals i per a l'observació directa i l'experimentació amb vegetals: Pinzells, pots de plàstic petits, pals de fusta per remenar i apartar la terra, terrari, càpsules de Petri de plàstic, lupes grans i petites, suports per a les lupes grans i una premsa per als vegetals
  • Per a l'observació indirecta:
   Col·lecció de cromos d'animals, fruits i plantes i diverses fotografies del material.

 

Metodologia

Donades les característiques i interessos dels infants de l'etapa d'EI, s'ha triat un material que compleix una sèrie de condicions: Ser el més divers possible pel que fa a les seves característiques o propietats: composició, forma, color, mida, mesura, comportament.

Afavorir l'observació, les classificacions, comparacions, seriacions i tot un seguit d'activitats matemàtiques com a conseqüència de les seves propietats físiques.

Propiciar la predicció, el plantejament de problemes, els canvis, les interaccions i l'anàlisi de la pròpia intervenció.

Activitats

cienci2

 

Amb el material de suport curricular i en funció dels aprenentatges que vulguem propiciar es faran dos tipus d'activitats: obertes i suggerides.

Les activitats obertes són aquelles en les quals es proporciona material als infants i aquest tenen la possibilitat d'escollir entre diverses opcions i dur-les a terme com ell vol. L'activitat es desenvolupa amb el suport d'altres infants o de l'adult. Les activitats suggerides són aquelles en que el mestre/a fa propostes concretes en funció d'uns objectius que els alumnes han d'assolir o apropar-se a la seva consecució.Totes les activitats tenen un valor pedagògic diferent i caldrà plantejar-ne de tota mena. El bloc d'activitats és ampli per tal que cada mestre/a seleccioni i ajusti les més adequades a cada context.