Materials de suport del curs Recursos didàctics de física i química a l'ESO

 

  Materials de suport del curs Recursos didàctics de física i química a l'ESO
MOVIMENT (Activitats amb simulacions, vídeo i Multilab per treballar el moviment)
Activitats alumnes i guia didàctica  

Presentació ppt  

Treball amb gràfics x-t i v-t amb sensors Multilab  

Moviments i gràfics de posició amb sensors Multilab  

Moviment Rectilini i Uniforme de dos cotxets amb Vídeo Multilab  

Estudi de la caiguda d'una pilota amb sensors Multilab  

Estudi de la caiguda d'una pilota amb vídeo Multilab  
  Temps de frenada i distància de seguretat amb una simulació d'Interactive Physics  
  Xocarà el cotxe amb l'obstacle? (Interactive Physics)  
FORCES (Activitats POE, Multilab i Interactive sobre les Lleis de Newton)
Activitats alumnes i guia didàctica  
  Presentació  
 

PRIMERA LLEI DE NEWTON

   
  Moviment d'un tros de fusta a sobre d'una superfície horitzontal  
  Com es mourà la bola a l'Estació Espaial Internacional (EEI)? (Vídeo-clip)  

Com serà el moviment del ninot del monopatí després de xocar? (Vídeo-clip)  

Com serà el moviment de l'aigua del got després de xocar? (Vídeo-clip)  

Moviment d'una caixa a sobre d'un camió. Simulació amb Interactive Physics  
  Xoc d'un ciclista. Vídeo Multilab  

TERCERA LLEI DE NEWTON    

Qui atrau a qui: L'imant al clip o el clip a l'imant?  

Qui fa força sobre qui?  
  Quina de les dues persones fa més força? (Vídeo-clip)    
  En quin cas és mourà el carret?    
  Forces eléctriques entre dos blocs. Simulació amb Interactive Physics  
  Quin carret fa més força quan xoquen entre ells? Sensors Multilab  
  Pes, Normal i les seves reaccions. Simulació amb Interactive Physics      

SEGONA LLEI DE NEWTON    
  Quina bola arriba abans, si es bufa amb la mateixa força? (Vídeo-clip)  
  Descens d'una esquiadora per un pla inclinat. Simulació amb Interactive Physics  
  Quina força fa la corda d'un ascensor?. Sensors Multilab  
  Forces i acceleraccions en un MRUA. Sensors Multilab  
  Forces en un xoc. Sensors Multilab  
CALOR I TEMPERATURA (Activitats POE, sensors, pàgines web)
Activitats alumnes i guia didàctica  
  Presentació  
  Com es gradua un termòmetre? Escales termomètriques (Activitat amb una mud de EDU365)  

Què està més calent, l'aigua o l'oli? Activitat POE  

Dilatació de l'aire. Activitat POE  

Termòmetre de Galileu  
  Configuració sensor de temperatura de Multilog  

Canvia la temperatura d'un cos quan s'evapora el líquid que el mulla? Sensors Multilab  

Quins efectes té la suor? Sensors Multilab  

Canvia la temperatura d'un cos quan el freguem? Sensors Multilab  

Propagació de la calor per convecció en un líquid. Sensors Multilab  

Com s'escalfa l'aire al voltant d'una bombeta?  

Capacitat calorífica d'un metall. Sensors Multilab  

Densitat de l'aigua i temperatura. Sensors Multilab  

Efecte del color en l'absorció de la calor pels cossos. Sensors Multilab  

Fusió i solidificació de l'aigua. Sensors Multilab  

Fusió solidificació del polil. Sensors Multilab  

Anticongelant a l'estiu?. Sensors Multilab  
PRESSIÓ (Activitats POE, sensors, applets)
Activitats alumnes i guia didàctica  
  Presentació  
  Concepte de pressió. Activitat POE  

Dimoniet de Descartes. Activitat POE. Applet d'Internet  

Eureka. Principi d'Arquímedes. Activitat POE  

Flotabilitat. Activitat POE. Applet d'Internet  

Si es fon el gel que sura en el mar, pujarà el nivell dels oceans?. Activitat POE  

Llei de Boyle. Excel  

Llei de Boyle. Applet  

Succió o diferència de pressions?  

Pressió hidrostàtica. Sensors Multilab  

Llei de Gay Lussac. Sensors Multilab  

Llei de Boyle. Sensors Multilab  
REACCIONS QUÍMIQUES (Activitats POE, sensors, applets)
Activitats alumnes i guia didàctica  

Presentació  

Anàlisi de reaccions a nivell microscòpic. Applets d'Internet  

Cap on s'inclina la balança?. Activitat POE  

Pesa més, igual o menys?  

Reactiu limitant. Al+ CuCl2 . Activitat POE  

Reactiu limitant. Applet d'Internet  

Seguiment d'un canvi químic. Mg+ HCl . Sensors Multilab  

Seguiment d'un canvi químic. Àcid-base. Sensors Multilab  
  Canviarà la pressió?. Seguiment d'un canvi químic amb el sensor de pressió. Multilab  
  SO (Activitats amb el programa Audacity, el micròfon de l'ordinador i applets)

Activitats alumnes i guia didàctica  
  Anàlisi i comparació de diferents sons (veu, instruments musicals)  
  ASTRONOMIA (Activitat amb sensors Multilab, pàgines d'Internet, maquetes)

Activitats alumnes i guia didàctica   

El dia i la nit, la durada del dia al llarg de l'any i les estacions

     

Tornar