Treballs pràctics de química
Aquest apartat recull el material de suport del “Curs de treballs pràctics de química al batxillerat” organitzat per la Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics del Departament d’Ensenyament.
Confiem que aquest manual sigui d’utilitat en els nous cursos de treballs pràctics i que representi una ajuda per a la renovació i millora dels treballs pràctics de química que es proposen als estudiants de batxillerat del nostre país.

Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics
Octubre 2002

La selecció dels treballs pràctics ha estat feta a partir d’una selecció més àmplia que va servir de base per al primer curs de formadors i als primers cursos adreçats al professorat de química de secundària de Catalunya. Aquest conjunt de pràctiques és deutor del document “Els treballs pràctics de química al batxillerat” (DE 2001) i dels següents projectes, llibres i protocols de pràctiques: Química Faraday (Grup Faraday 1990), Química Salters (Grup Salters 1998), Química Teide (1990), alguns protocols de pràctiques del CDECT i algunes pràctiques aportades pels professors formadors del grup de química del Seminari Permanent de Formadors de Física i Química. D’altra banda, també és deutor de l’experimentació realitzada pel grup
de professors formadors, tant en el curs inicial de formació com en els cursos impartits des de juliol del 2001 fins al juliol del 2002. Aquesta experimentació ha permès acabar de seleccionar i millorar el conjunt de pràctiques que s’hi presenten.
Els treballs pràctics seleccionats són de tres tipus: experiències il·lustratives, exercicis pràctics (treballs destinats a la determinació de propietats i l’aprenentatge de tècniques) i investigacions. S’ha intentat que el grau d’obertura amb què es presenten sigui més gran del que és habitual en els fulls de pràctiques tradicionals, especialment en el cas de les investigacions. Amb tot, qui desitgi adaptar-los per aconseguir un grau d’obertura més gran, pot fer ús de les orientacions que es donen en el capítol introductori. D’altra banda s’ha incorporat uns fulls-guia per al professorat en cada un dels treballs pràctics, que inclouen orientacions didàctiques i tècniques per a la realització de les pràctiques, i criteris d’avaluació.

Aureli Caamaño i Josep Corominas
Seminari Permanent de Formadors de Física i Química

 

Protocols
Objectius terminals de química de batxillerat referents als treballs pràctics acrobat
Els treballs pràctics de química acrobat
Determinació de la temperatura de fusió acrobat
Ebullició i variació de la temperatura d'ebullició amb la pressió acrobat
Destil.lació fraccionada. Determinació del grau d'alcohol d'un vi acrobat
Com es pot determinar la solubilitat d'una sal i la seva variació amb la temperatura acrobat
Com es pot determinar la massa atòmica relativa del magnesi? acrobat
Com es pot determinar la fòrmula empírica de l'aigua ? acrobat
Com es pot determinar la massa molar d’un gas i d’una substància volàtil? acrobat
Com es pot calcular la constant d’Avogadro? acrobat
Assaig a la flama: Investigació de la llum emesa pels elements dels grups 1 i 2 acrobat
Difusió dels gasos acrobat
Desviant rajolins: Forces intermoleculars acrobat
Forces intermoleculars: viscositat i volatilitat acrobat
Relació entre el volum i la temperatura d’un gas acrobat
Formació d’òxid de coure i recuperació del coure acrobat
Obtenció i propietats de l’amoníac acrobat
La sèrie de reactivitat dels metalls acrobat
El cas dels flascons sense etiqueta acrobat
Determinació de l’acidesa del vinagre acrobat
Quina quantitat de ferro (II) hi ha en una pastilla de sulfat de ferro? acrobat
Anàlisi de l’aspirina acrobat
Corbes de valoració acrobat
Com determinar l’entalpia estàndard d’una reacció acrobat
Investigació de l’entalpia de combustió de diversos alcohols acrobat
Entalpia d’hidratació del sulfat de coure(II) acrobat
Com afecten els canvis de concentració l’equilibri químic? acrobat
Com afecta la temperatura l’equilibri químic? acrobat
Efecte de l’ió comú acrobat
Quin és l’efecte de la concentració dels reactius en la velocitat? acrobat
Quin és l’efecte de la temperatura en la velocitat de reacció? acrobat
Pila electroquímica que encén una bombeta acrobat
Piles de combustible acrobat
Determinació de la FEM de piles electroquímiques acrobat
Com determinar la càrrega d’un ió? acrobat
Fabricació d’un gel polimèric acrobat
La reacció d’esterificació acrobat
Quin percentatge d'oxigen hi ha a l'aire? acrobat
Bibliografia acrobat