Currículum

 

Educació infantil i primària

Educació infantil

Educació primària: Coneixement del medi natural, social i cultural

ESO

Entenem per currículum de l'educació secundària obligatòria els objectius, competències bàsiques, continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació d'aquest ensenyament.

Competències bàsiques: Document de desplegament de les competències bàsiques de l'àmbit científicotecnològic de l'educació sedundària obligatòria.

Ciències de la naturalesa

Optatives específiques (4t curs)

Biologia i geologia

Física i química

Orientacions per al desplegament del currículum de ciències de la naturalesa: Orientacions i models per prendre decisions i dissenyar les programacions de la matèria de Ciències de la naturalesa a l'ESO: selecció i seqüenciació dels continguts i estratègies metodològiques i d’avaluació per a l’aprenentatge per competències.

Batxillerat

Entenem per currículum del batxillerat el conjunt de competències, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació d’aquests ensenyaments.

Competències generals del batxillerat

Ciències per al món contemporani (matèria comuna, 1r Batxillerat)

Biologia

Ciències de la terra i del medi ambient

Física

Química