Grup de treball C3 Ciència, competència i context

Curs 2008-2009

L’objectiu principal d’aquest grup de treball és posar a disposició del professorat un conjunt de recursos que incorporin el treball competencial per tal d’afavorir un canvi metodològic a les classes de ciències de l’ESO. Es tracta de materials que han de servir per mostrar, per exemplificar, a altres professionals, com es pot afavorir un ensenyament basat en la indagació i en l’adquisició de competències.

Per aconseguir aquest objectiu principal, ens proposem:

  • Constituir un grup de professors/es de ciències d’ESO amb la finalitat de reflexionar, augmentar la seva formació i fer propostes concretes d’actuació.
  • Identificar, integrar i difondre les bones pràctiques en l’educació científica que existeixen en els nostres centres.
  • Elaborar i seleccionar un conjunt de materials coherents amb un ensenyament- aprenentatge basat en la indagació i el treball per competències, aplicables directament a l’aula i que puguin servir d’exemple per a posteriors accions formatives d’altres grups de professors.

Característiques dels materials:

  • Es tracta sempre de materials contextualitzats, els punts de partida són problemes quotidians o temes socials i ambientals que tinguin a veure amb les vides dels estudiants.
  • Són activitats dissenyades per “pensar ciència”. Saber pensar reflexivament és un prerequisit per a ser una persona crítica en una societat autènticament democràtica.
  • Les activitats proposades fomenten la metacognició, és a dir, el pensament sobre el pensament. Es tracta que els estudiants siguin conscients dels seus procediments cognitius per tal de controlar-los i regular-los.
  • Es dóna una gran importància al component lingüístic. El llenguatge s’utilitza com a mediador: discutint, explicant, anomenant
  • Són activitats directament relacionades amb el currículum de la ESO i totes elles han estat provades a l’aula.
  • Es tracta d’activitats individualitzades o agrupades en petites estructures que impliquin com a màxim unes 3 hores de classe, no constitueixen seqüències didàctiques llargues.
  • Cadascuna de les ropostes va acompanyada de la corresponentguia didàctica amb pautes d'actuació a l'aula.

 

Recursos generats pel grup de treball C3 (Ciències, competències i context)

L’ensenyament científic basat en el treball competencial: Projecte C3 (Ciència, Competències i Context acrobat