Llicències D. Matemàtiques
Llicències - Llicències D

Content and Language Integrated Learning.
Materials designed by Catalan teachers in CLIL training courses
(University of Nottingham)

Educació Primària

Data Handling (2010-2011)
Cicle Mitjà i Superior
Noemí Navas Arranz. Escola Bufalà

Data Handling és una unitat CLIL en la qual, mitjançant la llengua anglesa, es treballa l’estadística a partir de l’estudi dels bons i mals hàbits dels propis alumnes. La unitat està dividida en 4 parts: l’enquesta, els gràfics (diferents tipus), les freqüències (absoluta i relativa) i mitjanes (aritmètica, mitja, rang i moda), i l’exposició de dades i conclusions. (obrir amb Internet explorer- 32 bits)

Roll the dice! (2010-2011)
Cicle superior
Maria Elizondo i Calaf. Escola Eulàlia Bota

Aquesta proposta, dividida en quatre unitats, intenta acostar l’alumnat a la probabilitat, des d’una perspectiva lúdica que els ajudi a entendre quin paper juga aquesta disciplina de la matemàtica a la nostra vida diària.

Discovering 3D Shapes (2009-2010)
Cicle Superior
M. Rosa García Blázquez

Aquesta proposta de geometria acosta l’alumnat al món de les tres dimensions. Consta de tres unitats: Names and Properties, Nets of 3D and Regular Polyhedrons, Designing a 3D Object.

Mental Maths & Problem Solving (2009-2010)
Cicle Superior
Rebeca Muñoz San Millán

La proposta presenta un esquema de treball amb activitats de càlcul mental i resolució de problemes. La proposta consta de 15 unitats d’una hora de durada.

THOUSANDS TO MEASURE (2008-2009)
Cicle superior
Anna Quer Navarro. CEIP Antoni Brusi de Barcelona

 • Unit 1. Length
 • Unit 2. Area and Perimeter

Exploring 2D Shapes (2006-2007)
Cicle superior
Lourdes Font Pont. CEIP Maria Ossó de Sitges

Content

 • Properties
 • Classification
 • Polygons

Educació Secundària

Natural Numbers (2010-2011)
1r ESO
Marta Gallart i Rosas. INS La Roca del Vallès

Aquesta unitat didàctica està enfocada a l'ús que es fa de la llengua per aprendre matemàtiques a través del treball cooperatiu. La unitat escollida són els nombres naturals, i es tracten els sistemes de numeració, la prioritat de les operacions i les potències i arrels. S'hi troba molt detallada la bastida del discurs necessari per dur a terme les tasques matemàtiques. Així, s'espera dels estudiants que, a més d'avançar en el seus coneixements de la matèria, millorin la seva producció oral en anglès en forma de diàleg matemàtic.

Solving problems through fractions (2009-2010)
ESO
Neus Diumenge. IES El Pedró de l’Escala

Unitat 1: Different ways to express a rational number
Unitat 2: Operations with fractions

L’objectiu principal d’aquesta proposta és fugir de la resolució sistemàtica d’operacions sense propòsit i dedicar-nos a les aplicacions dels nombres racionals com a eina per resoldre problemes de tot tipus: abstractes, geomètrics, històrics i també reals i quotidians.

Sequences and Series (2007-2008)
3rd ESO
Imma Romero. IES La Segarra de Cervera

Content

 • Lesson 1: Introducing sequences
 • Lesson 2: Recurrence
 • Lesson 3: Basics of Arithmetic and Geometric sequences

Functions made easy (2007-2008)
2nd ESO
M. Luz Esteve Crespo. IES Andreu Nin, El Vendrell

Content

 • Lesson 1: Cartesian Coordinate System
 • Lesson 2: Graphs and Functions
 • Lesson 3: Linear Functions. Direct variation and Constant Functions

Elementary Statistics (2006-2007)
Elena Brau Feltrer. IES Puig de la Creu de Castellar del Vallès

Content