Llicències D. Economia
Llicències - Llicències D

Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera (AICLE | CLIL).
Materials dissenyats per professorat català en cursos de formació AICLE al Regne Unit.

Educació Secundària

The Economy of the European Union (2010-2011)
3r ESO
Esther González Jové. INS Escola del Treball

Aquesta proposta s’organitza al voltant de dues lliçons: els sectors econòmics i els indicadors econòmics, i acaba amb un projecte consistent a redactar un informe econòmic. Els materials es poden utilitzar també des de l'àrea de Matemàtiques, ja que es fa èmfasi en la confecció i la interpretació de gràfics.

Batxillerat

Marketing and its elements (2010-2011)
1r BAT
Pedro Fernández Sánchez. INS Milà i Fontanals

Marketing and its elements és un projecte de 15 hores de durada adreçat a alumnes de 1r de Batxillerat que cursin la matèria Economia de l'empresa. El seu objectiu és introduir els alumnes a la temàtica del màrketing. El projecte es divideix en tres unitats: la unitat 1 Introduction to marketing s'estructura en tres lliçons, i parla del concepte del màrketing i de la seva importància; la unitat 2 Marketing mix té quatre lliçons i tracta dels quatre elements bàsics del márketing, les 4Ps: producte, preu, promoció i lloc (place); la unitat 3 Merchandising consta d'una lliçó i s'hi estudien el merchandising i els seus elements, anomenats Point-Of-Sale (POS) elements.

The Market (2009-2010)
David Coves i Sanclemente. IES Costa i Llobera de Barcelona

Es tracta d’un tema de la matèria d’Economia per a 1r de Batxillerat que podria anomenar-se: “L’oferta, la demanda i el mercat”. El tema s’estructura en tres lliçons: 1- Oferta, demanda i equilibri; 2- L’assignació de recursos del mercat; 3- Preus i elasticitat.

Starting a Business (2008-2009)
4th ESO
Rosa Domingo Calpe. IES Francesc Xavier Lluch i Rafecas de Vilanova i la Geltrú

An introduction to business plans. The aim is to get students thinking about some of the issues surrounding a new business start up, making the think and act as entrepreneurs.

Content

  • The idea
  • Market Research
  • Practising Business