CLIL - Physical Education
Recerca-Acció per a la millora de la docència de l'educació fïsica en contextos AICLE
Grups de treball - CLIL - Physical Education
Descripció   Aquest Grup de Recerca-Acció Col.laborativa és una oportunitat
per millorar la formació en l’àmbit de la docència en contextos AICLE des d’un punt de vista pràctic. És també un projecte que s’emmarca en l’actual currículum basat en les competències ja que tracta la llengua estrangera de forma transversal al llarg de tota l’escolaritat obligatòria. A més té un caràcter interdisciplinari com a resultat de la diversitat de perfils professionals dels seus participants i dels grups de recerca que li donen suport.

 
   
Objectius   1/ Dissenyar tasques que facilitin la interacció oral en els jocs motors en un context AICLE.

2/ Comprovar que en les tasques proposades s’assoleix la comprensió i es desenvolupen les mateixes accions motrius que en un context L1.

3/ Reflexionar sobre el tipus de suport lingüístic que s’ha de facilitar a l’alumnat per assolir els objectius 1 i 2.
   
Continguts   Un dels continguts impartits durant el curs és el de desenvolupar la interacció oral en situacions de joc motor en contextos AICLE.
Es formula la següent pregunta inicial:
Com es pot facilitar la interacció oral en els jocs motors en un context AICLE, assegurant la comprensió de les accions motrius, interactuant en llengua anglesa i desenvolupant les mateixes accions motrius que en un context de L1?

 

Memòria i resultats del grup de treball

 

Element ARC de Meritxell Urbiola, professora d'Educació Física de l'Institut Dr Puigvert, de Barcelona:

10 Passes Game