CESIRE

ARC

Correus periòdics

Subscriure'mJoomla : CESIRE - CREAMAT

Àmbits CESIRE

aulatec
cesire cdec
cesire cirel

 

Portals

mmaca
 
Edu 365
Image

 

Documents
Què es podria fer per millorar les competències matemàtiques?

Aquests són alguns dels aprenentatges i de les propostes que van sorgir en el debat del seminari presencial del 14 d'octubre de 2014 i del seminari web celebrat el 12 de novembre organitzats per la Fundació Jaume Bofill.

Vídeo del seminari web

AddThis Social Bookmark Button
 
PISA 2012: Marc i proves d'avulació

El marc de matemàtiques de PISA 2012 explica els fonaments teòrics de l'avaluació de matemàtiques de PISA, incloent una nova definició formal de la competència matemàtica, els processos matemàtics que els alumnes posen en marxa quan utilitzen aquesta competència i les capacitats matemàtiques fonamentals subjacents a aquests processos. El marc explica com els coneixements de contingut matemàtic s'organitzen en quatre categories de contingut i descriu aquells que són rellevants per a una avaluació dirigida a alumnes de 15 anys.

AddThis Social Bookmark Button
 
Graelles d’ajuda a l’autoavaluació metodològica en matemàtiques a primària

Documents elaborats per Francesc Xavier Alegria i Lucia Cabello del centre Guillem Fortuny de Cambrils. Són formadors de l’ICE de la URV i han elaborat unes graelles de reflexió i autoavaluació per ajudar a prendre decisions sobre la gestió docent i els acords intercicles a l’educació primària, en els blocs del currículum Numeració i càlcul i Espai i forma. També en trobareu un tercer sobre Resolució de problemes. Han cedit aquest material perquè en pugui fer ús tothom que hi tingui interès.

AddThis Social Bookmark Button
 
Ítems alliberats de proves d'avaluació (INEE)

El ítems alliberats de determinades proves d'avaluació com PISA, TIMSS, etc. poden ser orientadors sobre les noves demandes en educació matemàtica, però també poden representar un bon recurs de propostes per treballar a les aules. Al web de l'Instituto Nacional de Evaluación Educativa, depenent del MEC, trobem un important recull. En un web especial tenen recollit un bon conjunt dels anomenat Estímulos PISA classificats per temàtiques (Aritmètica i àlgebra, Geometria...). Cal fer esment també dels documents recollits en català al web del Consell Superior d'Avaluació  del Sistema Educatiu de la Generalitat de Catalunya

AddThis Social Bookmark Button
 
Ítems allibertas del TIMSS 2011

El Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu ha publicat els ítems alliberats de les proves PIRLS i TIMSS 2011 que, a Catalunya, es van aplicar a alumnes de 4t d'educació primària. Aquestes són unes proves d'avaluació internacional per a primària  semblants a les PISA de secundària. L'estudi PIRLS avalua la comprensió lectora i el TIMSS les matemàtiques i les ciències. Els ítems allibertas són propostes semblants a les que es van aplicar a les proves d'avaluació i han passat els mateix procés d'elaboració, testeig i validació que les que es van utilitzar realment.

AddThis Social Bookmark Button
 
TEDS-M Informe Espanyol. Estudi Internacional sobre la formació en matemàtiques dels mestres. IEA

El TEDS-M és un estudi internacional sobre la formació inicial del professorat de matemàtiques dirigit i coordinat per la IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). És un estudi comparatiu internacional que es centra en la preparació dels professors de matemàtiques de primària i primer cicle de secundària, i dedica especial atenció a la relació entre les polítiques educatives, les pràctiques i els resultats de l'educació del professorat. L'estudi de camp definitiu es va realitzar a la primavera de 2008.

AddThis Social Bookmark Button
 
Orientacions per a la millora de l'aprenentatge de la geometria per a l'alumnat d'ESO

La Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del Departament d'Ensenyament ha publicat un document titulat  Orientacions per a la millora de l'aprenentatge de la geometria per a l'alumnat d'ESO. En el mateix document es fa una declaració d'objectius: "Les orientacions per a la millora de l’aprenentatge de la geometria volen contribuir en el procés d’anàlisi dels resultats de les proves externes de l’educació secundària obligatòria, tant de la prova d'avaluació de 4t d'ESO com de la prova d'avaluació diagnòstica de 2n curs. El procés d’anàlisi de resultats requereix preguntes, davant dels resultats obtinguts, com ara: què es pot fer per millorar? Què millorar? En què obtenim bons resultats?".

AddThis Social Bookmark Button
 
PISA: La competència en matemàtiques

En el marc de l'OCDE, l'estudi PISA 2009 avalua els coneixements i habilitats de l'alumnat de 15 anys en ciències de la naturalesa, comprensió lectora i matemàtiques. El document presenta els principis que guien l'avaluació PISA 2009, relatius a la competència en matemàtiques, descrita en funció dels continguts que l'alumnat necessita adquirir, els processos que ha de realitzar i el context en què s'apliquen els coneixements i les habilitats adquirides. També il·lustra els àmbits d'avaluació mitjançant diferents exemples.

 

AddThis Social Bookmark Button
 
Vocabulari de matemàtiques (castellà-català-anglès)

En català no diem "promig" sinó "mitjana", és tan correcte "algoritme" com "algorisme" o "políedre" com "poliedre". En aquest vocabulari matemàtic, elaborat conuntament per la Universitat de Barcelona i la Xarxa de dinamització lingüística, a l'any 1999, trobarem com es diu i s'escriu cada terme matemàtic en castellà, català i anglès. Una eina que ens pot ser d'utilitat.

AddThis Social Bookmark Button
 
Calendari d'activitats anuals de matemàtiques per a l'alumnat

Al llarg de l’any a Catalunya es realitzen un bon ventall d’activitats matemàtiques destinades a l’alumnat de primària i secundària: concursos (de problemes i petites investigacions, de fotografia, de relats, confecció de cartells), tallers, xerrades, cursos, premis a treballs de recerca, exposicions temporals...

Us oferim un recull, temporalitzat i organitzat per tipologies i etapes educatives, que ens pot donar idees per dinamitzar les nostres classes de matemàtiques.
 


AddThis Social Bookmark Button
 
Criteris d’avaluació i activitats a resoldre al finalitzar el cicle mitjà d'educació primària

Treball realitzat pel grup ICE ( URV) de Formadors de Matemàtiques de Primària :Francesc Alegria,Pilar Besora, Glòria Canosa Magda Domènech, Lucía Fernández , Asunció Hernandez, Fina Munté i Luisa Girondo. Curs 2010-2011.

En aquest treball es presenta un intent de relacionar els diferents blocs de contingut i els criteris d’avaluació que formula el currículum vigent i mostrar activitats que els alumnes haurien de realitzar, de manera autònoma, al finalitzar el cicle (expectatives). Aquestes últimes estan recollides de proves del propi Departament d’Ensenyament (CB competències bàsiques i AD, avaluació diagnòstica), de la prova de 4t del MEC ( edició 2009), i pels criteris que no hem trobat model d’activitat en les dues proves Estatals, s’han utilitzat activitats del currículum anglès (National Standards / Primary).


AddThis Social Bookmark Button
 
Unitats legals de mesura i la seva escriptura
S'escriu 15 m. (amb punt) o 15 m? Tres mil quatre-cents s'escriu 3,400 o bé 3.400 o 3 400?

El Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç regula el sistema d'unitats de mesura que s'aplica al territori de l'estat i les formes d'escriptura. Algunes d'aquestes normes, especialment les relatives a les formes d'escriptura poden ser d'interès pel professorat de matemàtiques. Resumim algunes a continuació il·lustrant-les amb exemples d'escriptura.

AddThis Social Bookmark Button