CESIRE

ARC

Correus periòdics

Subscriure'mJoomla : CESIRE - CREAMAT

Àmbits CESIRE

aulatec
cesire cdec
cesire cirel

 

Portals

mmaca
 
Edu 365
Image

 

Unitats legals de mesura i la seva escriptura
S'escriu 15 m. (amb punt) o 15 m? Tres mil quatre-cents s'escriu 3,400 o bé 3.400 o 3 400?

El Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç regula el sistema d'unitats de mesura que s'aplica al territori de l'estat i les formes d'escriptura. Algunes d'aquestes normes, especialment les relatives a les formes d'escriptura poden ser d'interès pel professorat de matemàtiques. Resumim algunes a continuació il·lustrant-les amb exemples d'escriptura.

El 21 de gener de 2010 es va publicar al BOE en Real Decret on s'actualitzen algunes de les normes per adaptar-se a les convencions del sistema internacional d’unitats adoptat per la Conferència General de Pesos i Mesures (CGPM) i vigent a la Unió Europea.
 • Unitats bàsiques del SI

Magnitud

Nom de la unitat

Símbol de la unitat

Longitud

Metre

m

Massa

Quilogram o Kilogram

kg

Temps, durada

Segon

s

 • Definicions de las unitats bàsiques del SI.

  • Unitat de longitud (metre, m): el metre és la longitud del trajecte recorregut en el buit per la llum durant un temps d’1/299792458 de segon. D’aquí resulta que la velocitat de la llum en el buit és igual a 299 792 458 metres per segon exactament, c0 = 299 792 458 m/s.

  • Unitat de massa (quilogram, kg): el quilogram és la unitat de massa; és igual a la massa del prototip internacional del quilogram, adoptat per la Tercera Conferència General de Pesos i Mesures el 1901.

  • Unitat de temps (segon, s): el segon és la durada de 9 192 631 770 períodes de la radiació corresponent a la transició entre els dos nivells hiperfins de l’estat fonamental de l’àtom de cesi 133. D’aquí resulta que la freqüència de la transició hiperfina de l’estat fonamental de l’àtom de cesi és igual a 9 192 631 770 hertz, ν(hfs Cs) = 9 192 631 770 Hz. Aquesta definició es refereix a un àtom de cesi en repòs, a una temperatura de 0 K.

   

 • Unitats derivades del SI

Exemples d'unitats SI derivades coherents expressades a partir de las unitats bàsiques

Magnitud derivada

Unitat SI derivada coherent

Nombre

Símbol

Nombre

Símbol

Àrea, superfície

A

Metre quadrat

m2

Volum

V

Metre cúbic

m3

Velocitat

v

Metre per segon

m/s

Acceleració

a

Metre per segon quadrat

m/s2

Densitat, massa en volum

ρ

Kilogram per metre cúbic

kg/m3

Unitats SI derivades coherents amb noms i símbols especials

Magnitud derivada

Unitat SI derivada coherent

Nom

Símbol

Expressió mitjançant altres unitats SI

Expressió 
en unitats 
SI bàsiques

Angle pla

Radian.

rad

1

m/m

Angle sòlid

Estereorradian

sr

1

m2/m2

Temperatura celsius.

Grado celsius

ºC

K

 • Regles d’escriptura dels símbols i noms de les unitats, d’expressió dels valors de les magnituds i per a la formació dels múltiples i submúltiples decimals de les unitats de SI 1.

Regles d’escriptura dels símbols i noms de les unitats

No

Els símbols de les unitats s’imprimeixen en caràcters romans (rectes), independentment del tipus de lletra utilitzat en el text adjacent. S’escriuen en minúscules excepte si deriven d’un nom propi, cas en què la primera lletra és majúscula. Com a excepció es permet l’ús de la lletra L en majúscula o l en minúscula com a símbols del litre, a fi d’evitar la confusió entre la xifra 1 (u) i la lletra l (ela). 3 M 3 m

5 l i 5 L

Un prefix de múltiple o submúltiple, si s’utilitza, forma part de la unitat i precedeix el símbol de la unitat, sense espai entre el símbol del prefix i el símbol de la unitat. Un prefix mai no s’utilitza sol i mai no s’utilitzen prefixos compostos. 7 k m 7 km
Els símbols de les unitats són entitats matemàtiques i no abreviatures. Per tant, no van seguits d’un punt, excepte al final d’una frase, ni s’utilitza el plural, ni es poden barrejar símbols d’unitats amb noms d’unitats en una mateixa expressió, ja que els noms no són entitats matemàtiques. 8 m.

8 ms

8 m
Per formar els productes i quocients dels símbols de les unitats, s’apliquen les regles habituals de multiplicació o de divisió algebraiques. La multiplicació s’ha d’indicar mitjançant un espai o un punt centrat a mitja altura (·), per evitar que certs prefixos s’interpretin erròniament com un símbol d’unitat. La divisió s’indica mitjançant una línia horitzontal, una barra obliqua (/), o mitjançant exponents negatius. Quan es combinen diversos símbols d’unitats, és necessari tenir cura per evitar qualsevol ambigüitat, per exemple utilitzant claudàtors o parèntesis, o exponents negatius. En una expressió donada sense parèntesis, no s’ha d’utilitzar més d’una barra obliqua, per evitar ambigüitats. m x s-1

m : s

m·s-1

m/s

No es permet fer servir abreviatures per als símbols i noms de les unitats, com seg (per s o segon), mm quad. (per mm2 o mil·límetre quadrat), cc (per cm3 o centímetre cúbic) o mps (per m/s o metre per segon). D’aquesta forma s’eviten ambigüitats i malentesos respecte als valors de les magnituds. 7 seg 7 s
Encara que els valors de les magnituds s’expressen generalment mitjançant els noms i símbols de les unitats, si per qualsevol raó resulta més apropiat el nom de la unitat que el seu símbol, s’ha d’escriure el nom de la unitat complet. 7 met. 7 m

7 metres

Regles d'escriptura per expressar els valors de les magnituds

No
El valor numèric precedeix sempre la unitat i sempre es deixa un espai entre el número i la unitat. Així, el valor d’una magnitud és el producte d’un número per una unitat, considerant l’espai com a signe de multiplicació (igual que l’espai entre unitats). Les úniques excepcions a aquesta regla són els símbols d’unitat del grau, el minut i el segon d’angle pla, °, ′ i ″, respectivament, per als quals no es deixa espai entre el valor numèric i el símbol d’unitat. Aquesta regla implica que el símbol °C per al grau Celsius ha d’anar precedit d’un espai per expressar el valor de la temperatura Celsius t. 5kg

5 º

5 kg

En qualsevol expressió, només s’utilitza una unitat. Una excepció a aquesta regla és l’expressió dels valors de temps i angle pla expressats mitjançant unitats fora del SI. Tanmateix, per a angles plans, és preferible generalment dividir el grau de forma decimal. Així, s’escriurà 22,20° millor que 22° 12′, excepte en camps com la navegació, la cartografia, l’astronomia, i per a la mesura d’angles molt petits. 5 m 6 cm 5,06 m

506 cm

El símbol utilitzat per separar la part entera de la seva part decimal es denomina «separador decimal». El símbol del separador decimal és la coma, a la mateixa línia d’escriptura. Si el número està comprès entre +1 i −1, el separador decimal sempre va precedit d’un zero. 7'9

7.9

.3

7,9

0,3

Els números amb moltes xifres es poden repartir en grups de tres xifres separades per un espai, a fi de facilitar-ne la lectura. Aquests grups no se separen mai per punts ni per comes. En els números d’una taula, el format no ha de variar en una mateixa columna. 56780345

567.80.345

56 780 345
...convé deixar un espai entre el número i el símbol %. 68,3% 68,3 %
 • Regles per a la formació dels múltiples i submúltiples decimals de les unitats del SI.

Els múltiples i submúltiples decimals de les unitats SI es formen per mitjà de prefixos que designen els factors numèrics decimals pels quals es multiplica la unitat i que figuren a la columna «factor» de la taula.

Prefixos SI

Factor

Nom

Símbol

Factor

Nom

Símbol

101

Deca.

da

10–1

Deci.

d

102

Hecto.

h

10–2

Centi.

c

103

Kilo.

k

10–3

Mili.

m

106

Mega.

M

10–6

Micro.

μ

109

Giga.

G

10–9

Nano.

n

1012

Tera.

T

10–12

Pico.

p

1015

Peta.

P

10–15

Femto.

t

1018

Exa.

E

10–18

Atto.

a

1021

Zetta.

Z

10–21

Zepto.

z

1024

Yotta.

Y

10–24

Yocto.

y

Els prefixos SI representen estrictament potències de 10. No s’han d’utilitzar per expressar potències de 2 (per exemple, un quilobit representa 1000 bits i no 1024 bits). Els prefixos adoptats per a les potències binàries no pertanyen a l’SI. Els noms i símbols utilitzats per als prefixos corresponents a 210, 220, 230, 240, 250 i 260 són, respectivament, kibi, Ki; mebi, Mi; gibi, Gi; tebi, Ti; pebi, Pi; i exbi, Ei. Així, per exemple, un kibibyte s’escriu: 1 KiB = 210 B = 1024 B. Aquests prefixos es poden emprar en el camp de la tecnologia de la informació a fi d’evitar un ús incorrecte dels prefixos SI.

 

 • Unitats no pertanyents a l’SI l’ús de les quals és acceptat pel sistema i estan autoritzades

Magnitud

Nom de la unitat

Símbol

Valor en unitats SI

Temps

Minut

min

1 min = 60 s

Hora

h

1 h = 60 min = 3600 s

Dia

d

1 d = 24 h = 86 400 s

Angle pla

Grau (a, b)

º

1º = (π/180) rad

Minut

1’ = (1/60)º = (π/ 10 800) rad

Segon (c)

1” = (1/60)’ = (π/ 648 000) rad

Àrea

Hectàrea

ha

1 ha = 1 hm2 = 104 m2

Volum

Litre (d)

L, l

1 L = 1 l = 1 dm3 = 103 cm3 = 10-3 m3

Massa

Tona

t

1 t = 103 kg


Enllaç al Reial Decret 2032/2009 (BOE n. 18, dijous 21 de gener de 2010)

AddThis Social Bookmark Button