CESIRE

ARC

Correus periòdics

Subscriure'mJoomla : CESIRE - CREAMAT

Àmbits CESIRE

aulatec
cesire cdec
cesire cirel

 

Portals

mmaca
 
Edu 365
Image

 

Trencant, partint, repartint...

 

Llicència d'estudis
 Autora
Núria Franquesa
 Curs
2007-08
 Tipus
A
 Pàgina web  Memòria

Durada vídeo

3 minuts 

Presentació

Descripció

En l’estudi d'aquesta llicència d'estudis es fa una reflexió sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de les fraccions a primària. Basant-se en els processos implicats en l’assoliment de nous conceptes i en l’anàlisi dels resultats obtinguts de les proves de Competències Bàsiques, es presenten diferents experiències, al voltant del treball amb fraccions, que s'han portat a terme als cicles mitjà i superior de primària.

"El concepte de fracció és una idea que sovint es tracta d'una manera ràpida a l'etapa educativa de primària i donant per suposat que si els nens i nenes coneixen les paraules com meitat, quarta part, etc. ja poden comprendre la conceptualització i el maneig simbòlic matemàtic, així com entrar en el camp d'operacions amb fraccions. Sovint és a l'etapa següent, a secundària, on es fa evident la falta de base. Per tal que el concepte de fracció es construeixi correctament i que aquesta bastida pugui sostenir aprenentatges posteriors, cal que les nenes i els nens treballin des de la manipulació, trencant, partint equitativament un tot en parts iguals, entenent proporcions amb exemples reals i quotidians fent i llegint representacions gràfiques."

AddThis Social Bookmark Button