CESIRE

ARC

Correus periòdics

Subscriure'mJoomla : CESIRE - CREAMAT

Àmbits CESIRE

aulatec
cesire cdec
cesire cirel

 

Portals

mmaca
 
Edu 365
Image

 

Què és el creamat

Centre de recursos per ensenyar i aprendre matemàtiques

La finalitat del creamat és la de facilitar recursos als centres educatius i al professorat de les diferents etapes educatives no universitàries per aconseguir un millor assoliment i desenvolupament de les competències dels alumnes en l’àmbit matemàtic.

En aquest marc s’entén per recursos no només els objectes de caràcter material, bibliogràfic o virtual, sinó també la generació, coordinació, imbricació i difusió d’idees i coneixements relacionats amb l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques.

Aquest propòsit global es formula a través dels següents objectius:

 • Ser punt de trobada i de reflexió per al professorat de matemàtiques tot estimulant el coneixement i la coordinació entre els diferents nivells educatius.
 • Promoure i difondre activitats que estimulin l’interès de l’alumnat per les matemàtiques.
 • Promoure i difondre iniciatives entorn a l’elaboració de recursos per a l’educació matemàtica.
 • Constituir bancs d’idees i materials que contribueixin a la millora de l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques.
 • Col•laborar en la formació permanent del professorat de matemàtiques.
 • Aportar impulsos de millora a l’ensenyament de les matemàtiques a partir de conferències, tallers i altres activitats destinades als docents.
 • Identificar i difondre experiències didàctiques d’interès especial que es fan a la classe de matemàtiques.
 • Connectar la recerca amb l’escola tot promovent la transferència de coneixement i la innovació en educació matemàtica.
 • Explorar i promoure oportunitats per posar en contacte l’educació matemàtica amb tots els àmbits de la societat.


El creamat pertany al CESIRE

Els centre específics de suport a la innovació i la recerca educativa (CESIRE) té com a funcions:

 1. Conèixer la recerca que es fa en didàctica i educació de l'àrea respectiva: promoure i difondre'n els resultats i adequar-los a les necessitats del professorat.
 2. Dissenyar i difondre activitats i recursos que ajudin el professorat en la seva tasca innovadora.
 3. Promoure i difondre activitats que tenen com a finalitat l'estímul entre l'alumnat de l'interès i els gust per a l'aprenentatge de les àrees i matèries respectives.
 4. Detectar, impulsar i fer el seguiment de bones pràctiques i experiències didàctiques d'interès especial en l'àmbit d'actuació específic de cada CESIRE.
 5. Donar coherència i difondre, de manera coordinada amb els serveis educatius i els ICE, la formació permanent relacionada amb l'àrea específica del CESIRE, i col•laborar en la detecció de necessitats en l'àmbit formatiu.
 6. Promoure i difondre iniciatives en l'elaboració de recursos i materials de qualitat i innovació en l'àrea específica
 7. Constituir bancs de recursos (bibliogràfics, materials, informàtics, de recerques teòriques i altres) per a l'ensenyament i l'aprenentatge de l'àrea específica.
 8. Difondre serveis i activitats, relacionats amb l'educació de l'àrea respectiva, que ofereixen institucions, associacions i centres implantats en tot el territori.
 9. Explorar i promoure oportunitats per posar en contacte l'educació de l'àrea corresponent amb diversos àmbits de la societat: l'empresa, la indústria, el món rural, l'art en les seves diverses expressions, els mitjans de comunicació...
 10. Ser punt de trobada i de reflexió per al professorat de les àrees i matèries respectives, estimulant el coneixement i la coordinació entre els diferents nivells educatius i també amb la universitat.

AddThis Social Bookmark Button