CESIRE

ARC

Correus periòdics

Subscriure'mJoomla : CESIRE - CREAMAT

Àmbits CESIRE

aulatec
cesire cdec
cesire cirel

 

Portals

mmaca
 
Edu 365
Image

 

Currículum: Preguntes amb resposta (Primària i Secundària)

Hi ha nou currículum de matemàtiques i mestres i professorat ens fem moltes preguntes.

Aquestes són les respostes que hem elaborat per algunes de les que ens han arribat amb més freqüència. També us posem els documents per descarregar en pdf.

Quan hi ha una nova llei d’educació, el currículum que formava part de la llei anterior queda derogat, per això cal fer-ne un de nou. El temps no passa en va i el nou currículum incorpora nous enfocaments i té en compte les competències.

Podeu trobar el currículum de primària en aquest enllaç.

Per llegir el de secundària podeu seguir aquest enllaç.

A la web del CREAMAT podreu trobar també una presentació en forma taula que facilita una visió general del que proposa el currículum i de les interaccions entre els diversos elements. Els continguts són textuals, només varia la presentació. Els quadres els han elaborat: Pilar Figueres, Iolanda Guevara, Teresa Serra i Pere Joan Vinós.

R.- Aporta novetats tant en el fons com en la forma. La principal és que està orientat a l’adquisició de competències, i per ajudar a adquirir aquestes competències, es presenta el currículum de la manera següent:

D’altra banda les dues etapes d’ensenyament obligatori tenen una estructura comuna

El currículum de matemàtiques està organitzat de la manera següent:

  • Hi ha una introducció amb informació útil que ajuda a entendre cadascun dels apartats i la seva filosofia.
  • Uns objectius d’etapa o de curs a l’ESO
  • Els continguts per a cada un dels cicles de l’etapa o del curs
- En primer lloc els processos a treballar en tots els blocs de continguts
- A continuació els continguts de cada bloc agrupats en apartats similars a cada un dels cicles o cursos
  • Uns criteris d’avaluació de cicle o curs

El quadre següent mostra l’organització dels continguts en blocs. Dins de cada bloc, els apartats són similars en tots els cicles o cursos

No, el que en l’anterior currículum s’anomenava procediments ara es troba en els blocs de continguts barrejats amb els conceptes i les actituds. Cal dedicar temps a treballar-los sense deslligar-los dels conceptes

Els processos són actuacions que ajuden a fer accessibles els continguts als alumnes i són una manera d’introduir als nens i les nenes en les formes de pensar i de treballar pròpies de les matemàtiques.

Tot resolent problemes, raonant, demostrant, representant, comunicant i connectant, els alumnes es van apropiant de manera progressiva dels continguts, els van integrant i els van fent evolucionar.

Però a resoldre problemes, raonar, demostrar, representar, comunicar, connectar... també cal aprendre’n. A l’inici es poden utilitzar dibuixos i converses pautades que a mesura que passen els cursos han d’anar evolucionant cap a formes on l’autonomia, el rigor, la generalització, l’abstracció, la diversitat d’estratègies..., siguin cada vegada més presents i per aconseguir-ho cal posar atenció també a l’aprenentatge dels processos i planificar-ne l’augment progressiu de dificultat.

Un enfocament competencial demana:

  • plantejar l’aprenentatge dels continguts de l’àrea en situacions o contextos on sigui adient fer-los servir i
  • potenciar l’autonomia dels alumnes en la recerca de solucions.


La competència matemàtica, d’altra banda, consisteix a poder fer servir els continguts i els processos propis de la matemàtica. Concretament assolir la competència matemàtica implica:

Es veu fàcilment que la competència matemàtica fa moltes referències als processos, concretament en els punts:

- Pensar i raonar matemàticament, Plantejar-se i resoldre problemes, Interpretar, representar i Comunicar.


I no oblida els continguts que queden recollits en els punts:

- Obtenir, interpretar i generar informació i Utilitzar les tècniques matemàtiques i els instruments

Per a cada cicle o curs hi ha uns criteris d’avaluació que com veureu no fan referència només als continguts sinó que n’hi ha que fan clarament referència als processos remarcant així la importància que tenen.

Quan es van iniciar les proves d’avaluació de Competències Bàsiques, el currículum no estava formulat en termes de competència, per aquest motiu calia explicitar quines competències eren les seleccionades per avaluar en cada una de les proves.

Actualment el currículum ja té un enfocament competencial i els continguts, objectius i criteris d’avaluació ja estan formulats en forma de competència. Ara és el currículum el que indica quines són les competències bàsiques.

Hi ha molts aspectes nous en el currículum. N’hi ha un però que potser és el que costa més imaginar i és com es poden aplicar els processos al treball diari de l’aula

Preguntes amb resposta

A continuació trobareu exemples d’activitats on s’analitza els processos i el grau de riquesa competencial que tenen:

Les tires del sorteig de futbol

El mapa del tresor

Descobrint la mediatriu i el circumcentre

Mesura indirecta a partir d'una fotografia

AddThis Social Bookmark Button