Informació sobre els cursos generals d'habilitació
EN QUÈ CONSISTEIX EL CURS? LLEGIU AMB ATENCIÓ
Si us plau, visioneu aquest vídeo del procediment d'acreditació de les competències professionals.

PUNTS PER A LA BAREMACIÓ (CONVOCATÒRIA ACTUAL)
Famílies Professionals amb
( 30 punts )
Famílies Professionals amb
( 20 punts )
Famílies Professionals amb
( 10 punts )
Famílies Professionals amb
( 5 punts )
Altres merits fins a
( 55 punts )
* Arts i artesanies
* Edificació i obra civil
* Energia i aigua
* Fusta, moble i suro
* Imatge i so
* Indústries alimentàries
* Indústries extractives
* Instal·lació i manteniment
* Maritimopesquera
* Seguretat i medi ambient
* Tèxtil, confecció i pell
* Vidre i ceràmica
* Agrària
* Arts gràfiques
* Electricitat i electrònica
* Fabricació mecànica
* Química
* Sanitat
* Transport i manteniment de vehicles
* Administració i gestió
* Comerç i màrqueting
* Hostaleria i turisme
* Imatge personal
* Informàtica i comunicacions
* Activitats físiques i esportives
* Formació i orientació laboral (FOL)
* Informació i orientació
* Llengües estrangeres
* Serveis socioculturals i a la comunitat
- Residència a Catalunya
- Experiencia professional
- Formació (Titulació acadèmica)
- Actuació en comissions Acredita`t
- Col·laboració amb l`ICQP
Estructura del curs Què haig de fer per superar el curs?
  Bloc part comuna - 50h en línia
  Bloc d'Informació i orientació - 10h en línia
  Bloc d'Assessorament - 30h en línia
  Bloc d'Avaluació - 30h en línia
  Tres sessions presencials

El bloc corresponent a la part comuna és obligatori per qualsevol dels perfils. Per assolir l'habilitació cal superar, també, el bloc tècnic escollit i l'examen final presencial.  Realitzar els test de cada bloc.  
  Participar als fòrums debat, seguint les indicacions del professor-tutor.  
  Realitzar i lliurar els supòsits pràctic plantejats amb un fil conductor entre tots els blocs. 
  Dedicar unes 2h diàries al treball personal (en línia). 
  Superar l’examen tipus test i el supòsit pràctic final (sessió presencial de 5h).  

 

 

 

 


  Desenvolupat per AFM.  Revisat el 01 de juny de 2018 Copyright (c) 2014 Institut Català de les Qualificacions Professionals.